Tjenester

_2006346540.jpg
Tjeneste 01

Skisseprosjekt - forskjellige alternativer til konsepter som fremlegges for byggherre

Tjeneste 03
Tjeneste 02
  • Forprosjekt - tegninger og søknad om offentlig tillatelse

  • ANSVARLIG SØKER  SØK

  • ANSVARLIG PROSJEKTERENDE ARKITEKTUR PRO ark

Som Ansvarlig søker SØK skal vi koordinere hele byggesaksprosessen, dvs:

- Utforming av komplett byggesøknad med nødvendige vedlegg

- Besørge nabovarsling til naboer og gjenboere

- Forestå søknad om tillatelse og at den er fullstendig og inneholder alle nødvendige opplysninger

- Koordinering av hele byggesaken fra søknad til ferdigattest

- Sørge for at tiltaket er ferdig prosjektert før det søkes om igangsettingstillatelse

- Kreve ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige.

Tjeneste 04
  • Reguleringsplan/Detaljregulering - mulighetsstudie med  3D- illustrasjoner av volumer, utomhusplan, terrengsnitt, arealoversikt, solforhold diagram osv.

  • Detaljreguleringsplan - utarbeidelse av reguleringsplan, nødvendige vedtekter, plankart, planbeskrivelse, myndighetsbehandling, koordinering med konsulenter. 

Tjeneste 05

3D - visualisering

Arbeidstegninger - tekniske tegninger til å bygge etter.